Policy

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling


Att beakta i vår verksamhet

 • Att säkerställa att beställda produkter och tjänster uppfyller våra samt våra kunders kvalitetskrav.
 • Att arbete som vi utför, utförs på ett fackmannamässigt sätt.
 • Att arbete så som installationer utförs på beräknade tider

Omfattning

 • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
 • Vi uppfyller kundernas förväntningar, behov och krav.
 • Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång.
 • Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.
 • Vi återkopplar/rapportera på regelbunden basis samt vid behov upptäckta kvalitetsbrister till våra leverantörer.

Miljöpolicy

Ledord: Medvetenhet +  Minskad miljöpåverkan

Att beakta i vår verksamhet

 • Att noggrant planera våra resor till kund för att kunna täcka så många kunder som möjligt på så få mil som möjligt.
 • Att Samfrakt utnyttjas i så stor mån som möjligt i samband med våra olika projekt för att minimera antalet transporter.
 • Att ta hand om överblivet material och återanvända i första hand samt återvinna som sista utväg på ett så rätt och effektivt sätt som möjligt för vår verksamhet.

Omfattning

 • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
 • Hela vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.
 • Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser

Att beakta i vår verksamhet | INTE BARA FAROR UTAN VAD GÖR VI

 • Vid arbete på höga höjder så använder vi maskiner och personlig skyddsutrustning så som Saxliftar och fallskyddsselar. Dessa redskap kräver utbildning för användaren så det ser vi till att alla som behöver har och att dessa utbildningar repeteras/görs om enligt rekommenderad intervall.
 • Risker vid ensamarbeten är vi medvetna om och vid mindre serviceuppdrag så kan det vara svårt att undvika. Men utföraren informeras löpande om att vara aktsamma och att alltid ha öppna ögon för vad som kan hända i samband med ensamuppdraget. Våra rutiner med att alltid anmäla vår ankomst samt avfärd efter uppdraget till beställare är också ett sätt att minska dessa risker.
 • Arbete med tunga lyft försöker vi minimera genom att använda lämpliga lyftredskap samt att prata om ergonomi och vikten av att hålla sig i form för att förebygga skador relaterade till tunga lyft.
 • Heta Arbeten vid installationer och servicereparationer så som svetsning borrning och kapning utförs bara efter det att uppdragsgivaren och utföraren gått igenom checklistan för heta arbeten. Och alla som utför dessa arbeten har utbildning och giltiga Heta Arbeten certifikat samt rätt personlig skyddsutrustning.
 • Arbete med svagströmsinstallationer. (Efter arbetsbrytare) utförs när man har fått information och utbildning Teoretiskt eller praktiskt helst båda.
 • Arbete med kemikalier så som fett, oljor, färg samt damm vid service och installationer. Utförs med försiktighet och att man har rätt personlig skyddsutrustning som är lämpad för det man arbetar med (typ friskluftsmasker med rätt klassning både halv samt helmasker används)

Omfattning

 • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
 • Genom utbildning och förebyggande arbete skapas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där faror elimineras och arbetsmiljörisker identifieras och minskas.
 • Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form.
 • Chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet planeras och följs upp i samverkan med medarbetarna.
 • Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till en god arbetsmiljö genom att bl.a. rapportera olyckor och tillbud.
 • Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.